persbericht FNT op IGZ rapport

Voorschoten, 12 oktober 2010

Hedendaagse praktijk van trombosezorg loopt vooruit op uitkomsten onderzoeksrapport IGZ 'Trombosezorg niet sluitend' volgens Federatie van Nederlandse Trombosediensten.

Het bestuur van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT) heeft kennis genomen van het onderzoeksrapport ‘Keten Trombosezorg niet sluitend’ van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) van 12 oktober waarin geconcludeerd wordt dat de keten rondom antistollingsbehandeling niet sluit.

In 2008 heeft de FNT op basis van het Harm-wrestlingrapport (onderzoek naar medicatie gerelateerde ziekenhuisopnames) initiatieven genomen om verbetering in de keten rondom de antistollingsbehandeling te realiseren. Dit leidde onder andere in 2009 tot een landelijke stuurgroep, die als doel heeft de ketensamenwerking rondom de antistollingsbehandeling sterk te verbeteren. De FNT loopt hiermee vooruit op het in het IGZ-rapport genoemde advies aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Zij hoopt dan ook dat de minister op basis van dit rapport de door de FNT ingezette trajecten ondersteunt.

Het bestuur van de FNT is zich bewust van de centrale rol die trombosediensten vervullen 

binnen de keten antistollingsbehandeling. Het erkennen van het belang van goede samenwerking in de zorgketen is voor de patiëntveiligheid essentieel. De FNT heeft het beleid deze samenwerking te verbeteren. De hulp van de ketenpartners is daarbij onontbeerlijk.

Het bestuur van de FNT voelt zich door het IGZ-rapport in haar doelstelling gesteund.

Odette Paauwe-Insinger, directeur van de FNT: “Het is goed te constateren dat de aanbevelingen van de IGZ in grote mate overeenkomen met de activiteiten die zijn ontwikkeld door de FNT. Een belangrijk deel van de activiteiten is reeds afgerond en een ander deel zal nog de vruchten moeten afwerpen. Voor wat betreft de maatregelen en aanbevelingen loopt de praktijk deels vooruit op het rapport”