geschillen zorgcontractering

Individuele zorgverleners, zorgorganisaties en zorgverzekeraars met een conflict of meningsverschil rond zorgcontractering kunnen terecht bij de Onafhankelijke Geschilleninstantie voor Geschillenoplossing en –beslechting Zorgcontractering. 

Dat is veelal sneller, gemakkelijker en goedkoper dan de rechter inschakelen. Ze kunnen terecht bij de Geschilleninstantie met precontractuele en contractuele geschillen. De geschilleninstantie start met geschillen over de contractering van zorg in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en aanvullend gecontracteerde zorg. Per 1 april 2017 kunnen ook geschillen over de contractering van zorg in de Wet langdurige zorg (Wlz) aan de geschilleninstantie worden voorgelegd.

Meer informatie over vormen van beslechting van verschillen (mediation, bindend advies en arbitrage) en de kosten, staat vermeld op de site van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI), http://www.nai-nl.org/nl/info.asp?id=1020&name=NAI_Zorgcontractering

Het NAI voert alle procedures voor mediation, bindend advies en arbitrage, uit in het kader van de Onafhankelijke Geschilleninstantie Zorgcontractering.  

Klik hier voor het document Keuzehulp geschiloplossing en -beslechting zorgcontractering.

Klik hier voor het addendum ZN tegemoetkomingsregeling in de meerkosten “kleine zorgaanbieders” eerste lijn.