Convenant getekend

2 June 2016

Convenant Geschilleninstantie Zorgcontractering getekend

Donderdag 2 juni vond bij het Ministerie van VWS de ondertekening plaats van het convenant voor de instelling van een ‘Onafhankelijke Geschilleninstantie voor Geschillenoplossing en -beslechting Zorgcontractering’. Aan de totstandkoming van dit convenant is geruime tijd gewerkt. Circa 25 organisaties van zorgaanbieders en Zorgverzekeraars Nederland hebben het convenant in aanwezigheid van minister Schippers ondertekend. Namens de Federatie van Nederlandse Trombosediensten ondertekende directeur Norbert Groenewegen het convenant.

De ondertekening van dit convenant draagt bij aan het verbeteren van het contracteerproces. Als partijen er tijdens het contracteerproces niet uitkomen is er nu de mogelijkheid om via geschilbeslechting een eventuele impasse te doorbreken. Het biedt daarmee een snel, laagdrempelig en effectief alternatief voor een procedure bij de civiele rechter. Belangrijk is ook dat bij geschilbeslechting met het oog op de toekomst aandacht is voor herstel van de onderlinge relatie. Het is aan de eisende partij om de route te bepalen.

Vertegenwoordigingen van zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben, onder coördinatie van Zorgverzekeraars Nederland, gezamenlijk gewerkt aan de totstandkoming van verschillende procedures die aansluiten bij de aard van het geschil. Er zijn procedures voor mediation, bindend advies en arbitrage ontwikkeld. De uitvoering van de geschilbeslechting is ondergebracht bij het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). Vanaf heden is binnen het NAI de zogeheten 'Onafhankelijke Geschilleninstantie Zorgcontractering' operationeel. Deze Geschilleninstantie:

  • kan precontractuele en contractuele geschillen tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders oplossen of beslechten;
  • kan waar mogelijk inzetten op mediation;
  • biedt de mogelijkheid voor zwaarder maatwerk voor complexe geschillen;
  • kent een korte doorlooptijd met behoud van procedurele en kwalitatieve zorgvuldigheid;
  • is betaalbaar voor kleinere zorgaanbieders.

De geschilleninstantie start met geschillen over de contractering van zorg ingevolge de Zorgverzekeringswet (Zvw). Per 1 april 2017 gaat ook de contractering van zorg op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) onder de werkingssfeer van het convenant vallen en kunnen ook geschillen op dat gebied aan de Geschilleninstantie worden voorgelegd.