Richtlijn Antitrombotisch beleid

4 January 2016

Omdat vrijwel elke klinische werkende arts te maken krijgt met antitrombotische therapie is het van verstrekkend belang dat er een richtlijn Antitrombotische beleid is. Een multidisciplinaire richtlijn is onontbeerlijk voor de patiënt die met deze therapie soms meer specialismen bezoekt. De laatste herziening van de richtlijn heeft in 2008 plaatsgevonden (CBO richtlijn veneuze trombo-embolie, 2008).
De nieuwe richtlijn is een modulaire update van de CBO richtlijn uit 2008. Een aantal hoofdstukken van deze richtlijn is herzien. Voor de hoofdstukken die niet zijn herzien geldt dat deze vooralsnog onverminderd van kracht blijven (eventueel met een verwijzing naar internationale richtlijnen).

Bij herziening van de richtlijn is aandacht besteed aan het antistollingsbeleid rondom operaties en ingrepen. Dit sluit goed aan bij de landelijke standaard ketenzorg antistolling (LSKA) die op gezag van het Ministerie van VWS is gemaakt.

Zie bovenin in het menu Kwaliteit > Notities en richtlijnen voor de nieuwe richtlijn.